Naymex Group

По-долу е представен инженеринговият потенциал на Naymex Group. Дейностите, намиращи се в полето на нашите възможности са в областите на проектирането, изследването, одитирането, оптимизирането и изграждането на електроснабдяващи и осветителни системи за промишлени и/или комунално-битови нужди.

- Технически консултации и помощ при оптимизиране енергийната ефективност на производствените процеси и оборудване;

- Енергиен мониторинг;

- Проектиране и изграждане електроснабдителни системи за промишлени, жилищни и обществено-предназначени обекти;

- Комплексни и иновативни решения за индустриална автоматизация и контрол на технологичните системи;

- Проектиране и изграждане системи за компенсация на реактивна мощност при електрозахранван градски транспорт;

- Проектиране и изграждане на системи за енергиен мениджмънт;

- Проектиране и изграждане на системи за общо осветление (промишлени обекти, сгради с обществено предназначение), системи за управление на осветление в промишлена и/или битова среда и др.;

- Проектиране и изграждане на системи за улично осветление и системи за управлението на улично осветление;

- Проектиране и изграждане на специализирани осветителни уредби за транспортни терминали, спортни обекти и др.;

- Електромонтажни дейности - изграждане на кабелни пътища, полагане, свързване и изпитание на силови, контролни и комуникационни кабели;

- Сервизна поддръжка;

- Богат опит в проектирането и внедряването на системи за автоматизация PLC/SCADA/DCS с оборудване от най-познатите и надеждни производители - Siemens, ABB, Emerson, Schneider и др.;

- Проектиране, разработване и внедряване системи за индустриална автоматизация, включително и управление на производствени процеси;

- Разработка на приложен софтуер;

- Системна интеграция, изпълнение на цялостни и частични инженерингови проекти за управление и мониторинг на производството;

- Обследвания за подобряване електроенергийната ефективност, режима на електропотребление и показателите за електроенергийно качество на широк спектър от промишлени предприятия, обществени сгради и др.;

- Проектиране, разработване и внедряване системи за компенсация на реактивните товари и токово симетриране за промишлени, градски и транспортни електроснабдителни системи;

- Разработване на иновативни технически решения за подобряване енергийната ефективност в електроснабдителни системи, включващи специализирани системи за управление и SCADA, компенсация на товари и токово симетриране, минимизиране на хармоничния състав (подобряване на електромагнитната съвместимост)

- Обследвания на показателите за надеждност при електропроизводствените режими на ветрогенераторните паркове;

- Обследвания на показателите за надеждност при електропроизводствените режими на фотоволтаични централи;

- Разполагаме с мобилни инженерингови и монтажни екипи с възможност за реакция в рамките на деня с допълнителнителни планирани дежурства 24/7;