Приватизационни,концесионни проекти и закупуване и продаване на предприятия и лечебни заведения

 

 

Диагностичен анализ и оценка на потенциала за оцеляване и развитие на предприятия и лечебни заведения; 

 

Стойностна оценка на предприятия и лечебни заведения и техните материални и нематериални активи; 

 

Разработване и реализиране на стратегии за преструктуриране, реорганизация, закупуване и продажба на предприятия и лечебни заведения, техни обособени части или активи (материални и нематериални); 

 

Подготовка на обекти за отдаване на концесия и провеждане на целия процес на конкурс до подписване на договор с концесионера; 

 

Обосновка и реализиране на процес на закупуване на предприятия и лечебни заведения, техни обособени части, посредством мениджмънт отвътре или мениджмънт отвън; 

 

Подготовка и участие в процеса на приватизация на предприятия и лечебни заведения. 

 

Оздравителни и офанзивни стратегии за развитие и доверително управление на бизнеса ( предприятия и лечебни заведения); 

 

Закупуване и продажба на бизнеса ( предприятия и лечебни заведения) 

 

Сливане и поглъщане; 

 

Закупуване и продажба на бизнес идеи и бизнес проекти;