Финансов мениджмънт и контролинг

 

 

Финансови анализи и технико – икономически обосновки за кредити и разработване на инвестиционни планове;

 

Оптимизиране на разходи, реорганизация и преструктуриране на предприятия ; Критични точки (НАСА), оценка на риска и рисков мениджмънт;

 

Консултиране на микро,малки и средни предприятия в процеса на разработване, управление и отчитане изпълнението на проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност‘, ОП „ Човешки ресурси“, Програмата за развитие на селските райони и др;